Општина Медвеђа

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА 
Назив ПрограмаCBCP RS-MK 2016 – 2020
Позив за подношење пројекатаДруги позив за подношење пројеката, ЕuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Број уговора И датум потписивања48-00-00164/2021-28-7, потписан 16.06.2023
Назив пројектаЗелена енергија - Подстицање социјалног предузетништва успостављањем пилот енергетских задруга у прекограничном региону
Тематски приоритет ПрограмаТП 1: Промоција запошљавања, мобилности радне снаге и социјална и културна инклузија у прекограничној регији.
Специфични циљ Програма (СО)Специфични циљ 1.1: Унапређење вештина и стварање могућности за запошљавање у перспективним секторима
Буџет пројектаУкупна вредност пројекта у €
222,495.40
ЕУ допринос у € укључујући проценат
189,121.09 (85%)
Корисници грантаВодећи апликант

Општина Медвеђа
Ко- апликанти

1. ЦеПроСАРД - Центар за промоцију одрживих пољопривредних пракси и руралног развоја
2. Општина Бутел
Територија реализације пројектаРепублика Србија, Јабланички округ, Општина Медвеђа
Република Северна Македонија, Скопски регион, Општина Бутел
Циљне групе пројектаЈединице локалне самоуправе, национална и регионална предузећа, сектор цивилног друштва, корисници општинских зграда (школа), локално становништво
Трајање пројекта17.06.2023 – 17.10.2024, 16 месеци
Логика интервенције пројектаОпшти циљ: Јачање добросуседских односа и сарадње у сектору зелене енергије за развој социјалног предузетништва оснивањем енергетских задруга у прекограничном региону
Специфични циљ: Повећати капацитете и знање и створити нове могућности запошљавања кроз оснивање енергетских задруга у прекограничном региону
Главне активностиАЦ1 – Преглед међусекторских капацитета и интереса за сарадњу у оснивању енергетских задруга и развоју социјалног предузетништва (Оп1)
А1.1. Организовање Информативног догађаја о промоцији социјалног предузетништва кроз оснивање енергетских задруга.
А1.2. Округли сто за мапирање актера, њихове стручности, капацитета и размену искустава и идентификацију интереса сарадње за оснивање енергетских задруга
А1.3. „Анализа тржишта“ – преглед тренутног стања и потреба за сарадњом и производњом енергије из обновљивих извора (енергија из ОИЕ) у прекограничном региону
А1.4. Анализа са препорукама општинама у оснивању енергетских задруга базираних на ОИЕ и њиховој владавини у развоју социјалног предузетништва
АЦ2 – Успостављање новог модела сарадње (Енергетска задруга) за развој социјалног предузетништва кроз успостављање пилот пројекта за производњу енергије из ОИЕ и ЕЕ (Оп2)
А2.1. Израда општинских планова за улагања у обновљиве изворе енергије и мере за унапређење енергетске ефикасности за општине Бутел и Медвеђа
А2.2. Енергетски прегледи циљаних јавних објеката у општинама Бутел и Медвеђа
А2.3. Оснивање нових енергетских задруга и процедура за испоруку енергије из ОИЕ у прекограничном региону
А2.4. Запошљавање незапосленог и неактивног радно способног становништва у енергетским задругама
А2.5. Успостављање пилот пројекта за мало улагање у опрему за производњу енергије из ОИЕ и реконструкцију јавних зграда са мерама за унапређење енергетске ефикасности као демонстрационих јединица у прекограничном региону
АЦ3 – Удео ЕУ искуства – Повећати знање и капацитете ОЦД, пословног сектора и локалних власти кроз пренос знања и искустава ЕУ и најбоље праксе (Оп3)
А3.1. Обука по мери за потенцијалне чланове и запослене у енергетским задругама на тему „Како започети: Изградња иницијативе и улога енергетских задруга у прекограничном региону“
– опис: националне и европске директиве, стратегије, политике и оквири енергетских задруга и умрежавање
А3.2. Организовање радионице на тему „Повећање иницијатива за запошљавање кроз додатну производњу енергије из ОИЕ – Развој социјалног предузетништва кроз енергетске задруге“
А3.3. Спровођење циљане сајамске посете преношењу искустава и најбољих пракси ЕУ о одрживости енергетских задруга, повећању иницијатива за запошљавање и репликацији модела енергетских задруга у прекограничном региону
АЦ4 – Промотивне активности за подизање свести јавности о социјалном предузетништву кроз енергетске задруге (Оп4)
А4.1. Израда промотивних материјала
А4.2. Успостављање заједничке веб странице за обе енергетске задруге у прекограничном региону
А4.3. Спровођење кампање на друштвеним мрежама о промоцији социјалног предузетништва кроз енергетске задруге
А4.4. Организовање завршног догађаја са представљањем резултата пројекта и промоцијом традиционалне гастрономије региона
А4.5. Израда плана комуникације и видљивости

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password