О програму

Први програм прекограничне сарадње између Републике Србије и Републике Северне Македоније имплементира се у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) II. ИПА II подржава прекограничну сарадњу с циљем промовисања добросуседских односа, подстицања европских интеграција и промовисања друштвеног и економског развоја.

Програм прекограничне сарадње између две земље осмишљен је након детаљне анализе програмске области и затеченог стања и SWOT анализе (предности, слабости, могућности и претње). Програмска област се налази у централном и јужном делу Балканског полуострва, са једне стране обухвата јужни део централне Србије са окрузима Јабланица и Пчиња и, са друге стране, североисточни део Републике Северне Македоније и део региона Скопље. Прихватљива област покрива 10 197 км2 са око 732 000 људи који живе у 30 општина.

Општи циљ програма јесте јачање добросуседских односа, успостављање партнерстава и допринос развоју програмског подручја повезујући људе и ресурсе на одржив начин.

Тематски приоритети и специфични циљеви програма су:

Тематски приоритет 1: Промоција запошљавања, мобилности радне снаге и прекограничне социјалне и културне инклузије

Специфични циљеви:

1.1: Унапређење капацитета радне снаге и проширење могућности за запошљавање

1.2: Оснаживање социјалне и културне инклузије

Тематски приоритет 2: Подстицање туризма и очувања културног и природног наслеђа

Специфични циљеви:

2.1: Мобилизација културних и природних ресурса за заједнички развој одрживих туристичких производа и дестинација

2.2: Унапређивање заједничког система управљања природним и културним локалитетима као и људским насеобинама, укључујући припрему за реаговање у ситуацијама катастрофе

Тематски приоритет 3: Техничка помоћ

Специфични циљ:

3.1: Oбезбеђивање ефeктивног, ефикасног, транспарентног и правовременог спровођења Програма

У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија за период 2016-2020 опредељено је 4.055.883,00 евра, од чега је 3.500.000,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма.  

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password