Општина Медвеѓа

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ 
Име на програматаCBCP RS-MK 2016 – 2020
Повик за предлозиВтор повик за предлози, EuropeAid /173818/ID/ACT/Multi
Број на договор и датум на потпишување48-00-00164/2021-28-7 потпишан на 16.06.2023
Име на проектотЗелена енергија - Поттикнување на социјалното претприемништво преку формирање пилот енергетски задруги во прекуграничниот регион
Приоритетна Оска на ПрограматаТП 1: Промовирање на вработување, мобилност на трудот и социјална и културна вклученост преку граница
Специфична цел на програматаСпецифична цел 1.1: Подобрување на вештините и создавање можности за вработување во перспективни сектори
Буџет на проектотВкупна вредност на проектот во €
222,495.40
Придонес на ЕУ во € вклучувајки и проецнт
189,121.09 (85%)
Корисници на грантАпликант

1.Општина Медвеѓа
Ко-Апликант

1. CeProSARD - Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој
2. Општина Бутел
Територија на проектотРепублика Србија, Јабланички област, Општина Медвеѓа
Република Северна Македонија, Скопски Регион, Општина Бутел.
Целни групи на проектотЕдиници на локална самоуправа, национални и регионални бизниси, граѓански сектор, корисници на општинските згради (училишта), локално население
Времетраење на проектот17.06.2023 – 17.10.2024, 16 месеци
Логичка рамка на проектотОпшта цел (т.е. Impact): Да се зајакнат добрососедските односи и соработката во секторот зелена енергија за развој на социјалното претприемништво преку формирање енергетски задруги во прекуграничниот регион
Специфична цел(и) (т.е. исход(и)): Да се зголемат капацитетите и знаењето и да се создадат нови можности за вработување преку основање енергетски задруги во прекуграничниот регион
Главни активностиA.1 – Преглед на меѓусекторските капацитети и интерес за соработка во основање на енергетски задруги и развој на социјалното претприемништво (Оп1)
А1.1. Организирање Информативен настан за промоција на социјалното претприемништво преку формирање на енергетски задруги.
А1.2. Тркалезна маса за мапирање на актери, нивна стручност, капацитети и размена на искуства и идентификување на интерес за соработка за формирање на енергетски задруги
А1.3. „Анализа на пазарот“ - преглед на моменталната состојба и потребите за соработка и производство на енергија од обновливи извори (енергија базирана на ОИЕ) во прекуграничниот регион
А1.4. Анализа со препораки до општините за формирање енергетски задруги базирани на ОИЕ и нивното владеење во развојот на социјалното претприемништво
AC2 – Воспоставување на нов модел на соработка (Енергетска задруга) за развој на социјалното претприемништво преку поставување на пилот проект за производство на енергија базирана на ОИЕ и ЕЕ (Оп2)
А2.1. Подготовка на општински планови за инвестиции во обновливи енергии и мерки за подобрување на енергетската ефикасност за општините Бутел и Медвеѓа
А2.2. Енергетски инспекции на целни јавни згради во општините Бутел и Медвеѓа
А2.3. Формирање нови енергетски задруги и процедури за испорака на енергија базирана на ОИЕ во прекуграничниот регион
А2.4. Вработување на невработено и неактивно работоспособно население во енергетски задруги

А2.5. Поставување на пилот-проект за мали инвестиции во опрема за производство на енергија базирана на ОИЕ и реконструкција на јавни згради со мерки за подобрување на енергетската ефикасност како показни единици во прекуграничниот регион
AC3 – Споделување на искуството во ЕУ – Зголемување на знаењето и капацитетите на граѓанските организации, бизнис секторот и локалните власти преку трансфер на знаење искуство и најдобри практики на ЕУ (Оп3)
А3.1. Прилагодена обука за потенцијалните членови и вработени во енергетските задруги на тема „Како да се започне: Градење иницијатива и улогата на енергетските задруги во прекуграничниот регион“
– опис: Национални и европски директиви, стратегии, политики и рамки и вмрежување на енергетската задруга
А3.2. Организирање работилница на тема „Зголемување иницијативи за вработување преку дополнително производство на енергија базирано на ОИЕ - Развој на социјално претприемништво преку енергетски задруги“
А3.3. Спроведување насочена саемска посета за пренесување на искуствата и најдобрите практики на ЕУ за одржливоста на енергетските задруги, зголемување на иницијативите за вработување и репликација на моделот на енергетски задруги во прекуграничниот регион
AC4 – Промотивни активности за подигање на јавната свест за социјалното претприемништво преку енергетски задруги (Оп4)
А4.1. Развој на промотивни материјали
А4.2. Воспоставување на заедничка веб-страница за двете енергетски задруги во прекуграничниот регион
А4.3. Спроведување на кампања на социјалните медиуми за промоција на социјалното претприемништво преку енергетски задруги
А4.4. Организирање на финален настан со презентација на резултатите од проектот и промоција на традиционалната гастрономија на регионот
А4.5. Изработка на план за комуникација и видливост

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.