ЈКП ЛИПКОВО.

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ 
Име на програматаЦБЦП РС-МК 2016-2020
Повик за предлозиВтор повик за предлози, EuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Број на договорот и датум на потпишување48-00-00164/2021-28-5 потпишан на 11.04.2023
Име на проектот„Превенција од поплави - од ризик до корист“
Приоритетна оска на програматаТП 2: Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство
Специфична цел на Програмата2.2: Поттикнување заеднички системи за управување со ризици на природни и културни места, како и населби со луѓе, вклучително и подготвеност за катастрофи или итни случаи.
Буџет на проектотВкупната вредност на проектот во €
346,703.5
Придонесот на ЕУ во € вклучувајќи го и процентот
294,697.98 (85%)
Корисници на грантовиВодечки апликант

ЈП Комуналец Пиша
Ко-апликанти

ЈП Комуналец Бујановац
Територија на проектотСеверна Македонија
Липково
Србија
Бујановац
Целни групи на проектотМесното население од партнерските општини, 27.058 жители на Липково (според Пописот 2021 година) и 43.302 жители на Бујановац (според Пописот 2002 година). Целната група ќе добие подобра и побезбедна животна средина со зголемување на техничките капацитети и институционална поставеност за спречување на ерозија, управување со речен слив и превенција од поплави преку пошумување и пошумување на високо деградираните области.
Претставници од локалната администрација и јавните комунални претпријатија од секоја општина ќе учествуваат на едукативните и други настани, т.е. институции (вработени од секоја општина/ЕКП, ГО, основни училишта, претставници кои работат на прашањата за животната средина и обезбедуваат услуги за подигање на свеста
Времетраење на проектот11.04.2023 – 11.10.2024, 18 Месеци
Логика за интервенција на проектотОпшта цел (т.е. влијанија)
Создавање услови за одржливо управување со природните ресурси и постигнување неутралност за деградација на земјиштето. (т.е. влијанија):
Специфична цел(и) (т.е. исход(и)):
1. Зголемени технички капацитети за спречување на деградација на земјиштето и спречување на поплави, пошумување и пошумување на високо деградираните подрачја како мерки против ерозија
2. Институционална поставеност на локалните самоуправи и засегнатите страни за ублажување на ерозијата, управување со речен слив и спречување поплави и зголемени капацитети на човечки ресурси за управување со ризици со фокус на спречување на деградација на земјиштето и спречување поплави
Очекувани Резултати:
1. Подобрени технички капацитети на ЈК „Комуналац“ Бујановац и ЈКП „Пиша“ Липково преку обезбедување опрема и алатки за спречување на деградација на земјиштето и спречување на поплави (СО1).
2. Пошумување и пошумување на високо деградираните подрачја како мерки против ерозија преку обезбедување локални растенија и видови за најранливите области погодени од ерозија на земјиштето и поплави (СЦ1).
3. Институционална поставеност на локалните самоуправи и ублажување на ерозијата од засегнатите страни, управување со речен слив и превенција од поплави преку изработка на физибилити студија - Инженерски проект заснован на природно решение за општинските поројни води и високо еродираните области. (СЦ2).
4. Зголемени капацитети на човечки ресурси за управување со ризици, спречување на деградација на земјиштето и превенција од поплави преку обуки и работилници на локалните институции, локални и регионални чинители и обуки и информативни сесии за локалното население со фокус на стари лица, наставници (основни училишта) и претставници од други ранливи групи (СЦ2).
Main activities1. Управување со проектот – Организациска и менаџерска поставеност за обезбедување непречено извршување на проектот, надзор, известување за напредокот на проектот, откривање и решавање на тесни грла, документација на проектот (OP1/OP2/OP3/OP4).
2. Набавка на 2 машини (багери гасеници) - 1 за Бујановац и 1 за Липково, за целните области и населени места со ризици поврзани со ерозија на земјиштето и поплави (ОП1).
3. Снабдување со опрема за поплава и атмосферска вода, односно отстранување на водата во поплавени локации, згради и куќи погодени од атмосферска вода (пумпи за одводнување, црева, друга мала опрема) и за садење дрвја (дупчалки за садење, лопати, копачи, градежна количка итн. ) – комплет опрема за Бујановац & комплет опрема за Липково (РЕЗ1).
4. Обезбедување локални растенија и видови (дрвја) за пошумување и пошумување на високо деградираните области како мерки против ерозија и за спречување на деградација на земјиштето, како и мерка преку обезбедување локални растенија и видови за најранливите области погодени од ерозија на земјиштето и поплави ( РЕЗ2).
5. Изработка на физибилити студија - Инженерски проект заснован на природно решение за општинските поројни води и високо еродираните области, вклучително и Акционен план за Бујановац и Липково (ОП3).
6. Студиски посети (една во Бујановац и една во Липково) - 2-дневен настан со учество на претставници на локалната администрација и јавните комунални претпријатија од секоја општина (20 учесници од двете општини на секоја студиска посета - (РЕЗ3).
7. Кампања за подигање на свеста и видливост на проектот на највисоко можно ниво, т.е. проектот ќе произведе кратко видео (тизери), дизајнирање и печатење на промотивни материјали поврзани со управување со ризик, деградација на земјиштето и превенција од поплави (РЕЗ4).
8. Градење на капацитети за локални институции, локални и регионални чинители поврзани со управување со ризици, деградација на земјиште и превенција од поплави, односно обука за управување со ризик, спречување на деградација на земјиштето и превенција од поплави (настан од 2 дена) за 20 учесници. Една обука (2 дневен настан) за 30 учесници и 3 инфо сесии (150 од секоја страна) за локалното население и со фокус на стари лица, наставници (основни училишта) и претставници од други ранливи групи поврзани со управување со ризик и превенција од поплави. Ќе се спроведуваат обуки(и) и инфо сесии од двете страни (Липково и Бујановац) (РЕЗ4).
9. Завршен настан – Настанот во двете општини ќе биде искористен за промоција на проектот и постигнатите резултати и ќе обезбеди можности за вмрежување и воспоставување на долгорочно партнерство меѓу двете страни. Завршната манифестација ќе биде организирана за 150 лица и гости (во секоја општина) и ќе трае еден ден (РЕЗ4).

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.