Обуки за вработување и претприемништво

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ 
Име на програматаЦБЦП РС-МК 2016 – 2020
Повик за предлог проектиВтор повик за предлог проекти, EuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Број на договор и датум на потпишување48-00-00164/2021-28-1 потпишан на 16.12.2022
Име на проектотC4EE – Обуки за вработување и претприемништво
Приоритетна оска на програматаПО 1: Промовирање на вработување, мобилност на трудот и социјална и културна вклученост преку граница.
Специфична цел на програматаСЦ 1.1. Подобрување на вештините и создавање можности за вработување во перспективни сектори
Буџет на проектотВкупна вредност на проектот во €
204,902.86
ЕУ Финансирање во € В
174,167.43 (85%)
Корисници на ГрантВодечки апликант:
Едукативен центар, Лесковац (ЕДЦ)
Ко-апликанти:
Фондација за развој на образованието и културата Албиз
Центар за одржлив развој АЛКА
Територија на проектотРепублика Србија: Општини Лесковац, Бојник, Лебане и Власотинце
Република Северна Македонија, Скопски регион, со општините Сарај, Јорче Петров, Бутел и Чучер Сандево
Целни групи на проектот(1) Локално население на целните општини со посебен фокус на младите и загрозените лица, лицата во неповолна положба или лицата кои се исклучени од пазарот на трудот најмногу од NEET Младите.
(2) Општините Сарај, Ѓорче Петров, Бутел и Чучер Сандево од НМК и градот Лесковац и општините Лесковац, Бојник, Лебане и Власотинце од РС - и нивните локални агенции за вработување / совети / институции.
Времетраење на проектот01.01.2023 – 30.06.2024 година, 18 месеци
Логика за интервенција на проектотОпшта цел (т.е. влијанија): Придонес за подобрување на вештините и создавање можности за вработување во перспективни сектори
Специфична цел(и) (т.е. исход(и)): Зголемување на вработливоста на работоспособното население на младинската група NEET.
Главни активности
1.1 Воспоставување на пакет за обука на ПГ за вработување - 6 состаноци за размена на врсници и работилници за проектен тим;
1.2 Корисничко мапирање - партиципативен избор на корисници; (Тренски анализи, обработка на податоци, избор на корисници и извештај од анализи);
1.3 Акција за градење капацитет за подобрување на вештините;
1.4 Менторство / работилници / семинари на индивидуални или мали групи корисници, според нивните дополнителни потреби и барања.
2.1 Креирање персонализирани планови за развој со користење на партиципативен/интеактивен метод, преку интервјуа за професионален развој;
2.2 Планирање/спроведување обуки за СОО - иницијативи за преквалификација;
2.3 Планирање/спроведување обука за почетни бизниси (поддршка за бизниси основани од жени);
2.4 Планирање/спроведување менторство на корисниците (40) за старт-ап;
2.5 Организирање на Peer Review – (сетови на размена на искуства) два состаноци наменети за корисниците на проектот;.
3.1 Размена на посети во РС и МК посети на институции и социјални претпријатија;
3.2 Изработка на студија за ресурсите и можностите за соработка на благајничките претпријатија на потенцијалните социјални претпријатија;
3.3 Заедничка поддршка на 4 нови потенцијални старт-ап / социјални претпријатија – онлајн менторство за потребната документација;
3.4 Воспоставување на ресурсен центар на ПГ (изготвување на основачки акти, регулативи, протоколи за работа и наставна програма за поддршка на клиентите).

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.