Општина Сарај-Лебане

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ 
Име на програматаCBCP RS-MK 2016 – 2020
Повик за предлозиВтор повик за предлози, EuropeAid /173818/ID/ACT/Multi
Број на договор и датум на потпишување48-00-00164/2021-28-8 потпишан на 27.07.2023
Име на проектот„Сарај и Либан заедно за зелен туризам - GREEN TOUR“
Приоритетна Оска на ПрограматаТП 2: Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство
Специфична цел на програматаСпецифична цел 2.1: Мобилизирање на културните и природните ресурси за заеднички развој на одржливи туристички производи и дестинации
Буџет на проектотВкупна вредност на проектот во €
185,675.74
Придонес на ЕУ во € вклучувајки и проецнт
157,824.38 (85%)
Корисници на грантАпликант

1.Општина Сарај
Ко-Апликант

1. Општина Лебане
2.ЗИП Институт

Територија на проектотРепублика Северна Македонија, Скопски плански Регион.
Република Србија, 1.Општина Лебане
Јабланички област.
Целни групи на проектотТуристички организации, туристички агенции и претставници од локалната самоуправа поврзани со туризмот (општинска администрација, туристичка организација, јавни комунални претпријатија) - кои ќе ги зајакнат своите капацитети и надлежности за управување со туристички услуги од Скопје и округот Јабланица (околу 40)
100 деловни субјекти (со околу 400 вработени), мали производители и вработени во угостителскиот сектор во Сарај и Лебане.
Времетраење на проектот28.07.2023 – 27.01.2025, 18 Месеци
Логичка рамка на проектотОпшта цел: Подобрување на туристичката понуда и развој на заеднички одржливи туристички производи и дестинации во Сарај и Лебане
Специфична цел(и):
(1) Зголемена туристичката понуда, производи и дестинации
(2) Видливоста на културните, историските и природните ресурси и избраните дестинации се подобрува“.
Посредни резултати:
•OC 01 „Јавната туристичка инфраструктура е подобрена во однос на надградба на капацитетите за еколошки туристички активности, намалување на загадувањето и одржлив развој“ (реф. резултат 2.1.1);
• OC2 „Туристичките понуди од Сарај и Лебане се зголемени во однос на заедничкото природно и културно наследство и вредности“ (реф. резултат 2.1.1.)
Очекувани резултати:
Излезите што треба да се испорачаат од активностите што го составуваат WP1 за производство на iOc1/WP1/SO1 се:
- Рехабилитација на пешачки/велосипедски патеки во општина Сарај (Матка) најмалку 2 во секој регион (Оп 1.1),
- Рехабилитација на пешачки/велосипедски патеки во општина Лебане (Оп 1.1),
- n. 2 проекти подготвени и имплементирани за развој на објекти/зони за одмор кои се прифатливи за животната средина (3 во Сарај/Матка, 3 во Лебане/Чуклејник) (Оп 1.1),
- отстранување на неформални/нелегални депонии на 10 локации низ Сарај и Лебане,
- комплет канти за селектирање, собирање и рециклирање на отпадот.
Излезите што треба да се испорачаат од активностите што го составуваат WP2 за производство на iOc2/WP2/SO2 се:
- 1 тим од експерти за одржлив туризам формиран и оперативен (Оп 2.1),
- н. 2 работилници до најмалку 40 даватели на туристички услуги и оператори (Оп 2.2)
- н1 Заеднички туристички кластер за Сарај/Матка и Лебане/Чукљеник, (Оп 2.2).
- н1 CB туристичка карта, вклучувајќи интегрирани туристички понуди, креирана и воведена во Сарај/Матка и Лебане/Чукљеник (Оп 2.3),
- н1.веб-страница на JTC и неговата CB мрежа (Оп 2.3)
- н1.Инсталирани 2 електронски туристички терминали: 1 во Сарај/Матка, 1 во Лебане/Чукљеник (Оп 2.3),
- н2 информативни настани, 1 нов саем за културни настани, организиран за поврзување на луѓето од програмската област, 100 мали бизниси и продуценти промовирани на саем кој работи во целната област (Оп 2.3).
- бр.1 промотивно видео и 1 краток документарен филм (Оп 2.3)
Главни активностиWP 1: Подобрување на туристичката понуда и развој на заеднички одржливи туристички производи и дестинации во Сарај и Лeбанe (поврзани со резултатите од iOc1)
Ак.1.1. Подобрување на туристичките патеки/патеки за пешачење и велосипедизам во Рекреативниот парк Цукљеник (Лeбане) и Матка (Сарај)
Ак.1.2. Чистење на депонии околу патеки и урбана опрема, канти за нови места за одмор
Работен пакет 2: Промоција на културни, историски и природни ресурси во Сарај и Либан (поврзани со резултатите од iOc2)
Ак.2.1. Мапирање на постоечките културни, историски и природни ресурси во Сарај и Лeбане (вклучувајќи настани, постоечки туристички рути и понуди)
Ак.2.2. Развој/формирање на Заеднички кластер за прекуграничен туризам за промоција на одржлив туризам.
Ак.2.3. Разглед на туристички оператори/агенции/здруженија од Северна Македонија и Србија во двата региони
Ак.2.4. Градење на капацитетите на Заедничкиот прекуграничен туристички кластер за промоција на одржлив туризам.
Ак.2.5. Изработка на веб-страница и електронски туристички терминали на „Сарај/Матка&Лебане/Чукљеник
Ак.2.6. Креирање на нови туристички производи/услуги
Ак.2.7. Саем за екопроизводи за промоција на локални производи и туристички понуди – организиран на Матка

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.