Поврзување на бисери

РЕЗИМЕ НА ПРОEKTOT

Име на Програмата

ЦБЦП РС-МК 2016 – 2020

Повик за предлози

Прв повик за предлози, EuropeAid/165171/ID/Multi

Број на договор и датум на потпишување

48-00-00046/2019-28-3 потпишан на 25.12.2020

Име на проектот

Поврзување на бисери

Приоритетна Оска на Програмата

ПО 2: Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство

Специфична цел на програмата

СЦ 2.1: Мобилизирање на културни и природни ресурси за заеднички развој на одржливи туристички производи и дестинации

Буџет на проектот

Вкупна вредност на проектот во €


236.444,50

Придонес на ЕУ во евра со процент


173.810,35 (73.51%)

Корисници на грант

Апликант


Град Лесковац, Република Србија

Ко-Апликант


1. Општина Крива Паланка, Северна Македонија

2. Центар за развој на областите Јабланица и Пчиња, Лесковац, Република Србија

Територија на проектот

Република Србија


Јабланички Област, град Лесковац

Република Северна Македонија


Општина Крива Паланка

Целни групи на проектот

• Чинители од јавниот туризам: 2 градски / општински администрации; 5 јавни тела задолжени за туризам и култура (туристичка организација, културни центри, музеи и театри); 15 единици за прекугранична (КБ) локална самоуправа (членови на мрежата на КБ на локални самоуправи и развојни организации од областа Јабланица и Пчиња од Србија и Северо источниот  и Скопскиот плански регион на Северна Македонија (мрежата е основана во 2018 година).

• Чинители од приватниот туризам: 20 тур-оператори / туристички агенции; 5 транспорт, сместување, храна, промоција на слободно време поврзани со туризам; локални производители на храна и занаетчиство.

• Други чинители на туризмот: 2 граѓански организации (активни во туризам, природа, животна средина, култура)

• Посетители / туристи (сите возрасни групи, локалното население и посетителите на регионот)

Времетраење на проектот

1.04.2021 – 30.09.2022, 18 месеци

Логичка рамка на проектот

-Резултат (специфична цел): Да се олесни партнерството и соработката на клучните јавни и приватни туристички чинители во користењето паметен и интегративен пристап преку создавање заедничка интегрирана културна и рекреативна туристичка понуда, заеднички развој и промоција на нова понуда за зелен и надворешен туризам за специфични природни места Кањон Вучанка и водопади Станечки на реката Козја

- Импакт (општа цел): Да се стимулираат можностите за подобрување на квалитетот и видливоста на регионалните прекугранични туристички понуди преку капитализација и подобро искористување на природното, културното и историското наследство во градот Лесковац, област Јабланица, Србија и општина Крива Паланка, Север Источен регион, Северна Македонија.

Главни активности

Активност 1.2.1: Мапирање и анализа на заедничкиот туристички потенцијал

Активност 1.2.2: Развој на заедничка база на знаење

Активност 2.1.1: Почетна работилница SWG

Активност 2.1.2: Работилница за интегративно планирање SWG

Активност 2.1.3: Работилница за паметно планирање SWG

Активност 2.1.4: Работилница за одржливост на SWG

Активност 3.1.1: Меки мерки во туристичката инфраструктура на локалитетот Кањон Вучанка

Активност 3.1.2: Меки мерки  во туристичката инфраструктура на локалитетот водопади Станечки на реката Козја

Активност 3.1.3: Организација на Зелен викенд на кањонот Вучанка

Активност 3.1.4: Организација на Зелен викенд на водопадите Станечки на реката Козја

Активност 3.2.1: Развој на заедничка туристичка веб-платформа

Активност 3.2.2: Развој на систем за интерактивно толкување преку QR-кодови и опремување на туристичките атракции со QR-кодови

Активност 3.2.3: Изработка на заеднички повеќејазичен туристички водич

Активност 3.2.4: Набавка на материјал за видливост

Активност 3.3.1: Колаборативна работилница за тур-оператори / туристички агенции

Активност 3.3.2: Работилница за размена и дисеминација

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.