Помалку отпад, помалку ризик, повеќе здравје

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ

Име на Програмата

ЦБЦП РС-МК 2016 – 2020

Повик за предлози

Прв повик за предлози, EuropeAid/165171/ID/Multi

Број на договор и датум на потпишување

48-00-00046/2019-28-2 потпишан на 25.12.2020

Име на проектот

Помалку отпадоци, помал ризик, повеќе здравје

Приоритетна Оска на Програмата

ПО 2: Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство

Специфична цел на програмата

С.Ц 2.2: Подготвување на заеднички системи за управување со ризици на природни и културни локалитети, како и населени места, вклучувајќи катастрофа или подготвеност за итни случаи

Буџет на проектот

Вкупна вредност на проектот во €


253.762,08

Придонес на ЕУ во евра со процент


215.697,77 (85%)

Корисници на грант

Апликант


Општина Липково, Северна Македонија

Ко-Апликант


ЈКП „Моравица“ Прешево, Република Србија

Територија на проектот

Република Северна Македонија


Општина Липково, Северо-источен плански регион на Северна Македонија

Република Србија


Прешево, област Пчињ

Целни групи на проектот

Локално население од партнерските општини, 27.058 население од Липково (30.294 според статистичките пресметки од 2018 година) и 34.904 население од Прешево (38.004 според статистичките пресметки од 2018 година). Целната група ќе добие подобра околина и подобра пристапност до оддалечените рурални области и институционална поставеност за собирање отпад.

Локалната администрација и претставниците на јавните комунални претпријатија од секоја општина ќе учествуваат на едукативни и други настани, т.е. институции (вработени од секоја општина, претставници на граѓански организации кои работат на прашања поврзани со животната средина и обезбедување услуги за подигање на свеста, регионални и национални власти

Времетраење на проектот

1.02.2021 – 30.04.2022, 15 месеци

Логична рамка на проектот

Општа-цел: Зголемени капацитети за управување со опасности, заштита на животната средина, загадување на почвата, водата и подобрување на животниот стандард на населението во насочената прекугранична област.

Специфични цели:

1. Зголемени капацитети за управување со вештачки ризици и опасности поврзани со отстранување на цврст отпад и заштита на животната средина;

2. Подобрени капацитети и институционален пристап за подобри услуги поврзани со организирано собирање отпад, подигање на свеста на граѓаните за последиците од загадувањето и ублажувањето на заразни болести.

Главни активности

Активност 1: Управување со проект и Тим на проект

Активност 2: Набавка на опрема -2 Возила (камиони) за собирање и транспорт на цврст отпад

Активност 3: Набавка на опрема - големи и средни контејнери за отстранување на цврст отпад

Активност 4: ГИС-платформа

Активност 5: Студиски посети

Активност 6: Чистење на диви депонии

Активност 7: Кампања за подигање на свеста и план за комуникација и видливост

Активност 8: Подготовка на локален еколошки акционен план (ЛЕАП) за Прешево и ажурирање на постојниот ЛЕАП за Липково

Активност 9: Завршен настан

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.